För bättre arbetsförhållanden - Yhteishyvä

För bättre arbetsförhållanden

Parempien työolojen puolesta

S-gruppen övervakar noggrant arbetsförhållandena hos gruppens varuleverantörer i Bangladesh. Målet är att se till att arbetet görs i trygga utrymmen, på rättvisa villkor.

some.share_label
contributors.writer
Tiina Tuppurainen
contributors.photo
SOK

Under de senaste åren har det hänt för­ödande olyckor i klädfabriker i Bangladesh. Hundratals människor har dött och skadats i ett fabriksras och flera bränder. Klädfabrikerna har kritiserats för att de trampar på arbetstagarnas rättigheter, för den låga löne­nivån och försummat arbetarskydd. 

Av kläderna som saluförs i S-gruppen till­verkas cirka två procent i Bangladesh. Företaget vill försäkra sig om att arbetsförhållandena är goda och uppfyller internationella standarder. Bland S-gruppens varuleverantörer har ingen enda råkat ut för olyckor, eftersom fabrikerna vanligen befinner sig i nya byggnader som är i gott skick.

För att garantera skäliga arbetsförhållanden är S-gruppen med i BSCI, en internationell organisation som övervakar företagens samhällsansvar. Den gör regelbundna  revisioner eller kontroller i fabriker med hjälp av oberoende experter. Dessutom finns en lokal samarbetspartner som övervakar fabrikernas miljöansvar samt brand- och byggnadssäkerheten.

"Vi har samarbetat med bekanta varuleverantörer sedan 2007. I början av samarbetet lades den största vikten vid lönenivån, men numera är de främsta frågorna arbetstagarnas organisationsrätt samt brand- och byggnadssäkerheten. Alla våra varuleverantörer har åtagit sig att se till att deras verksamhet uppfyller BSCI:s kriterier, vilket är  en god sak", säger utvecklingschef Mikael Sjögren från SOK.

Det är viktigt för oss att fabriksarbetarnas inkomst tryggas.

Utmaningar och framsteg

Sjögren och S-gruppens ansvarschef Lea Rankinen bekantade sig med vardagen i fabrikerna i Bangladesh i slutet av april. S-gruppen har fyra leverantörer i Bangladesh. Enligt Rankinen har företagen förbättrat sin verksamhet avsevärt, men mycket måste ännu göras.

"En svårighet är det politiska läget i Bangladesh. En del lokala fabriksägare har politiska anknytningar, vilket väcker korruptionsmisstankar. Dessutom har den lokala övervakningen av säkerhetsfrågor varit svag, men efter olyckorna har övervakningen förstärkts", berättar Rankinen.

En annan svårighet har länge varit den låga lönenivån. I slutet av 2013 steg minimilönen visserligen från 29 till 50 euro.

"Det är viktigt för oss att fabriksarbetarnas inkomst tryggas. Vårt mål är att genom våra inköpspriser kunna hjälpa varuleverantörerna att överstiga minimilöne­nivån."

Ett problen är att fabrikerna tillverkar produkter för flera företag, och att insatsen från en uppdragsgivare inte nödvändigtvis räcker till för att lyfta lönerna över miniminivån. Med hjälp av BSCI-kontrollerna kan man emellertid se till att lönen uppfyller de lagstadgade kraven.

Rankinen lyfte även fram frågan om arbets­tagarnas organisationsrätt, då hon diskuterade med S-gruppens ledning för varuleverantörer.

"Vi vill stöda arbetstagarnas frihet att förhandla och organisera sig. Den lokala fackföreningsrörelsens roll har förstärkts och kommer att förstärkas ytterligare", säger Rankinen.

Enligt Rankinen och Sjögren är det allra viktigaste villkoret för bättre arbetsförhållanden att ledningen åtar sig att genomföra nödvändiga reformer. S-gruppen fortsätter sitt samarbete med de fabriker som förbinder sig att genomföra nödvändiga förbättringar.

"Nu verkar det som att fabrikscheferna verkligen vill ändra på saker", berömmer Rankinen.

Detta syns i form av bättre resultat i fabrikernas BSCI-rapporter. Vid besöket i fabrikerna lade Rankinen märke till att antalet reservutgångar hade ökat, elkablarna var skyddade och skyltarna hade förbättrats. Antalet ansvariga personer för brandsäkerheten var fler än tidigare.

Säkerheten har ökat i synnerhet tack vare den Safety Task Force- modell som en lokal samarbetspartner utarbetade i fjol. Utgående från den gör experter på byggnadsteknik regelbundna inspektioner i fabrikerna  och hjälper företagsledarna att göra nödvändiga förbättringar.

"Fabrikscheferna har uppskattat att vi inte bara uppmanar dem att göra reformer, utan även hjälper dem", berättar Rankinen.

Säkerhetsmodellen är inte förknippad med bara ett land, utan kan vid behov tillämpas även i andra fabriker i riskländer.

S-gruppen vill erbjuda sina ägarkunder trygga samt etiskt och ekologiskt hållbara produkter.

Ansvarsfullhet hela vägen

S-gruppen har många järn i elden för att förbättra produktionsförhållandena i riskländer. Företaget har till exempel varit med och utvecklat BSCI:s verksamhetsregler. Det godkänner från varuleverantörernas sida även andra kontrollmodeller, såsom SA8000-certifikatet, som följer strängare kriterier än samhällsansvar.

Dessutom håller det regelbunden kontakt med sina varuleverantörer och håller ett öga på deras framsteg. I fortsättningen är målet att satsa mer än tidigare på utbildning av arbetstagarna.

"Vi har gått igenom situationen även med våra inhemska importörer. Vi förutsätter att en opartisk aktör ansvarar för övervakningen av produktionens säkerhet och ansvarsfullhet.  I höst kartlägger vi läget igen", berättar Rankinen.

S-gruppen vill berätta öppet för sina konsumenter om hur deras produkter tillverkas. Därför finns en uppgift om tillverkningslandet  i gruppens textilprodukter, trots att lagen inte kräver det. Målet är att signalera om ansvarsfullheten ännu tydligare  i framtiden.

"Trots framstegen finns ännu mycket kvar att göra. Målet är att gå allt längre i genomlysningen av produktionskedjan och göra kontroller även i råvaruproduktionen. Vårt mål är att gå i spetsen för utvecklingen av ansvarsfullhet inom branschen", säger Sjögren.

Enligt Rankinen kommer S-gruppen i fram­tiden att fästa större uppmärksamhet även vid  de bangladeshiska fabrikernas miljöeffekter,  såsom vattenanvändning och nedsmutsning av jordmånen.

"De regelbundna inspektionerna, säkrare arbetsplatserna och hänsyn till samhällsansvaret har ett gemensamt syfte. S-gruppen vill erbjuda sina ägarkunder trygga samt etiskt och ekologiskt hållbara produkter", sammanfattar Sjögren.

publication_info.published_label: 22.9.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label