På miljöns villkor - Yhteishyvä

På miljöns villkor

Mökkeilyä ympäristön ehdoilla

Avkopplande stugliv är underbart, men semesterfirarens val rimmar inte alltid med miljöns behov. Sommarstugan kan göras miljövänligare med relativt små åtgärder.

some.share_label
contributors.writer
Tiina-Mari Haka
contributors.photo
SOK

Ingenting går upp mot känslan efter ett bastubad. Håret är tvättat i den klara sjön och under fötterna ligger en nytvättad trasmatta. I köket surrar det gamla kylskåpet hemvant. Dagens mjölk- och korvförpackningar är uppeldade i spisen. Skönt, men inte särskilt miljövänligt!

Den ökande stugvistelsen och fritiden accentuerar betydelsen av rätta val. Miljön belastas av bland annat den ökade trafiken, energiförbrukningen och avloppsvattnet. Avloppshanteringen regleras av lagen, men i övrigt ligger miljöhänsynen i stugägarens händer.

"Det lönar sig att fundera över om man kan minska komforten en aning när man är ute på landet. En traditionell vedeldad spis är energieffektivare än värmeelement, kylskåpet kan ersättas med jordkällare och bioavfallet kan komposteras", säger energieffektivitetsexpert Risto Saarikivi från Finlands naturskyddsförbund.

Finländarnas stugvanor har förändrats under de senaste åren och i dag väljer många att utrusta sina stugor för åretruntbruk.

"Skall sommarstugan vara en fritidsbostad eller en lyxbostad till vilken man kör många kilometer för att fira ett veckoslut?", undrar Saarikivi.

Man bör till exempel sträva efter att bygga sin sommarstuga så att den inte kräver uppvärmning under vintern. Saarikivi påminner att även en lång, kontinuerlig vistelse på stugan minskar utsläpp orsakade av trafiken.

Solenergi

Solenergin är en förnybar och miljövänlig energiform som lämpar sig utmärkt för sommarstugor.

De strömalstrande solpanelerna kan monteras var som helst där solen skiner, till exempel på stugans tak eller på en sluttning i närheten av stugan. Energin från solpanelerna räcker för att driva små energisnåla apparater.

"Ett dygns solenergi räcker för att koka kaffe, lyssna på radio, ladda mobiltelefonen och använda ledlampor", säger Risto Saarikivi.

Kylskåp, frysar, elugnar och andra maskiner och apparater som förbrukar mer energi kräver någon annan energikälla.

Solpanelerna säljs ofta som paket, men i priset ingår i regel montering. Investeringen på några tusen euro kan verka avskräckande. I allmänhet har apparaturen 25 års garanti och betalar sig på ungefär 15 år om de används regelbundet.

"Det bästa vore om konsumenterna kunde sälja sin överloppsel till energibolagen till marknadspris. Ett sådant arrangemang skulle sporra till inköp och användning av solpaneler", säger Risto Saarikivi.

Elektriciteten kan lagras i batterier, men deras kapacitet är tillsvidare ganska begränsad.

Elförbrukningen och elräkningen kan minskas avsevärt genom att välja energisnåla apparater. Bland annat köksapparaterna i många stugor är tiotals år gamla energislukare.

"Det lönar sig att kontrollera bland annat kylskåpets och frysens energiförbrukning. Biblioteken lånar avgiftsfritt ut förbrukningsmätare som identifierar stugans energislukare", säger Risto Saarikivi.

I många stugor är bland annat köksapparaterna tiotals år gamla energislukare.

Skydda vattendragen

Under de senaste decennierna har man på allvar börjat uppmärksamma glesbygdens avloppshantering. År 2016 träder en ny förordning  om avloppsvatten i kraft, då blir den ekologiska hanteringen obligatorisk.

Orenat avloppsvatten som hamnar i vattendragen bidrar i hög grad till eutrofieringen. I dag får man inte bygga en bastu på mindre avstånd än tjugo meter från strandlinjen, men ännu för några år sedan byggdes många bastur så att man kunde hoppa i plurret direkt från verandan.

Utöver de strängare byggreglerna gäller nya bestämmelser för stugornas avloppshantering. Kraven, som varierar från kommun till kommun, är strängare för fastigheter som har vattenledning än för fastigheter som saknar vattenledning.

"Minimikravet är fällning i en sedimenteringsbrunn och infiltration i marken. Det är viktigt att infiltrationen sker på tillräckligt stort avstånd från strandlinjen, annars kan regnvattnet spola ut avloppsvattnet i vattendraget", säger Risto Saarikivi.

Kommunernas miljösekreterare ger noggrannare anvisningar om avloppshanteringen och brunnarna. När vattnet rinner genom en sedimenteringsbrunn (slamavskiljare) sjunker det fasta materialet till bottnen, medan ämnen som är lättare än vatten flyter upp till ytan. Det renade vattnet leds till en markbädd där det infiltreras i jorden. Sedimenteringsbrunnarna är i allmänhet byggda av plast eller betong. Slammet i brunnen bör avlägsnas regelbundet.

Man kan slå ett slag för miljön genom att välja biodegraderbara tvättmedel och genom att undvika att tvätta sig själv och annat i vattendraget.

Under en sommardag producerar en solcellspanel på 130 W energimängden 0,8 kWh. Med denna energimängd  kan du koka kaffe i 1,5 h eller skriva på datamaskin i 13 h eller hålla LED-lampan tänd i 250 h.

Återvinning

Stugägaren skall följa kommunens avfallsbestämmelser. Den som själv tar hand om sitt avfall behöver inte betala avfallshanteringsavgift. Man bör sträva efter att sortera sitt avfall även om det inte finns sorteringskärl i närheten.

"Det lönar sig alltid att bygga en kompost på tomten. På komposten kan man lägga en stor del av avfallet, bland annat matrester, potatisskal och trädgårdsavfall. Glas- och metallavfall går i allmänhet att ta med sig när man åker och handlar. Marketaffärerna och andra större butiker har i regel sorteringskärl på sina gårdar", säger Risto Saarikivi.

Det finns olika slag av komposter. En öppen kompost eller ytkompost är egentligen bara en hög i vilken man lägger förmultnande avfall.

Det är viktigt att komposthögen finns på en torr och skyddad plats. Öppna komposter lämpar sig inte för trädgårdsavfall som innehåller ogräs, eftersom ogräset lätt sprids från högen. Kompostorer och kompostkärl, som är snygga och prydliga, lämpar sig för kompostering av alla typer av bioavfall.

Avfall bör i första hand återvinnas, inte brännas. Förpackningar som innehåller PVC-plast avger giftiga gaser när de brinner. Små mängder papp och kartong kan brännas tillsammans med ved, men till exempel mjölkförpackningar hör hemma i ett kärl för returpapp.

Man kan minska sin avfallsmängd redan i affären genom att tänka på förpackningsstorlekar.

Ekologiska lösningar hos Kodin Terra

Kodin Terra erbjuder den miljömedvetna stugägaren både byggmaterial och ekologiska lösningar. Energikartläggningstjänsten hjälper stugägaren att identifiera fritidshusets energislukare.

"S-Talotekniikka-lösningarna omfattar miljövänliga uppvärmningsalternativ som bygger på solenergi, markvärme och tillvaratagande av restvärme. Kodin Terra säljer bland annat luftvärmepumpar och värmelagrande spisar och kaminer. Den som behöver hjälp med installationen kan anlita vår installationstjänst", säger Petri Rämö som ansvarar för SOK:s byggsegment.

Behovet av uppvärmning kan minskas genom att bygga rätt. Ett väl isolerat hus behåller en stor del av värmen. Petri Rämö rekommenderar ekologisk tätningsull som extra isolering i sommarstugan.

Kodin Terra saluför även komposteringsutrustning och utrustning för hantering och behandling av avloppsvatten.

publication_info.published_label: 23.4.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label