Utländsk examen i Finland - Yhteishyvä

Utländsk examen i Finland

Kannattaako ulkomainen tutkinto Suomessa?

Om du planerar att avlägga en utländsk högskoleexamen lönar det sig att fundera på vilka fördelar den ger i förhållande till en inhemsk examen. Vistelse utomlands ger inte automatiskt någon fördel på den finländska arbetsmarknaden, men en utländsk högskoleexamen med rätt innehåll kan vara en trumf när man söker jobb.

some.share_label
contributors.writer
Heidi Hänninen
contributors.photo
SOK

Allt fler finländska ungdomar är intresserade av högskolestudier utomlands. Enligt FPA:s statistik beviljades över 6 800 finländare studiestöd för studier utomlands under läsåret 2013–14. För fem år sedan var antalet under 4 500. Vilken nytta har man av en utländsk examen på den finländska arbetsmarknaden?

Senior Consultant Arja Martikainen har rekryterat personal med utländsk examen i drygt tio års tid. I dag rekryterar hon främst spel- och teknologiexperter till företaget Barona IT.  

"De finländska och utländska högskoleexamina är i regel formellt likvärdiga. Det viktiga är vad man har lärt sig och vad man har i bagaget. Vistelsen utomlands kan i vissa fall ge tilläggspoäng när man söker arbete", säger Arja Martikainen.

Innan man bestämmer sig för att studera utomlands lönar det sig att undersöka vilka fördelar en utländsk examen ger. Studier utomlands enbart för studielivets skull kan bli en dyr affär.

"Vanliga orsaker till att ungdomar väljer att studera utomlands är att de vill ha ett nytt perspektiv på livet, att de finländska högskolorna och universiteten inte erbjuder den önskade inriktningen/ämneskombinationen och att det i vissa fall är lättare att få en studieplats utomlands än i Finland", säger Arja Martikainen.

Många finländska ungdomar väljer att studera i England, Sverige, Estland och USA.

Kontrollera examens gångbarhet i Finland

Arja Martikainen uppmanar dem som funderar på studier utomlands att på förhand kontrollera den tilltänkta examens gångbarhet i Finland. 

"Det är särskilt viktigt att kontrollera examens gångbarhet i Finland om man själv finansierar studierna. I vissa fall måste en utländsk examen kompletteras med studier i Finland för att vara giltig här hemma", säger Arja Martikainen.

Vissa yrken är reglerade, vilket innebär att de inte får utövas utan godkännande av Utbildningsstyrelsen eller Valvira. Om man har en utländsk examen kan tillstånd att utöva dessa yrken, som finns inom bland annat hälsovården och den juridiska sektorn, förutsätta kompletterande studier.  

Arja Martikainen uppmanar alla ungdomar att följa sin inre röst och välja en sådan högskola som erbjuder den önskade inriktningen. Inom området internationell handel erbjuder många universitet och högskolor i Kina, Asien och USA högklassig utbildning och den som är intresserad av design och mode kan rikta blickarna mot bland annat Köpenhamn och London.   

Berätta vad du kan  

En undersökning som gjordes av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, för tio år sedan visade att över 50 procent av de finländska arbetsgivarna inte tillmätte studier utomlands något större värde. Vid en motsvarande undersökning år 2012 kartlade CIMO och Tankesmedjan Demos den internationella erfarenhetens betydelse. Undersökningen visade att arbetsgivarnas intresse för internationell erfarenhet hade ökat, men att examenslandet inte hade någon större betydelse.  

Ledande expert Sari Turunen-Zwinger från CIMO berättar att begreppet internationell kompetens har breddats och förändrats under årens lopp. I dag handlar internationalism inte enbart om språkkunskaper och kännedom om främmande kulturer, utan också om nyfikenhet, tåga, driftighet och intresse för globala frågor. Många företag behöver personal som kan identifiera nya marknader och behov och som kan arbeta i internationell miljö.

Cirka 900 personer ansöker årligen om godkännande av en utländsk examen hos Utbildningsstyrelsen.

"Tyvärr kan en stor del av arbetsgivarna inte identifiera dessa egenskaper, vilket medför att de anställer personer med fel profil. Å andra sidan lyckas många arbetssökande inte föra fram sin internationella erfarenhet och kompetens tillräckligt tydligt. Man brukar tala om dold kunskap", säger Sari Turunen-Zwinger.    

Hon uppmanar alla som har studerat eller arbetat utomlands att betona sin internationella erfarenhet när de söker jobb.  

"Arbetsgivaren är i allmänhet intresserad av helhetsbilden. Fastän studier och arbete utomlands syns i CV:n lönar det sig att redogöra för sin internationella kompetens i ansökan. Varför inte betona sin driftighet om man till exempel har deltagit i krävande projekt under studietiden?", säger Sari Turunen-Zwinger.

Arja Martikainen uppmanar dem som studerar eller har studerat utomlands att göra en sammanställning, en så kallad portfölj, av alla sina projekt och prestationer.  

"Studier utomlands omfattar i allmänhet olika projekt. Det lönar sig att betona och berätta om projekten i jobbansökan eftersom de på ett tydligt sätt visar vad man kan", säger hon.   

I fjol beviljade Valvira 522 personer med utländsk examen yrkesrättigheter inom hälsovården.

Mikko Harjulehto, 49, kommunikationsplanerare, Försvarsmakten

"Jag inledde mina studier i statskunskap och historia vid Wiens universitet år 1987. I utbildningen ingick två terminers studier vid Hamburgs universitet. Jag tog min examen år 1996.  

Universitetsstudier i Österrike handlar dels om att inhämta den centrala kunskapen inom disciplinen, dels om att lära sig kritiskt tänkande och självständig forskning. Under studietiden skrev jag cirka 30 proseminarie- och seminarieuppsatser.  

Pro gradu-avhandlingen följdes av en "Diplomprüfung", vid vilken jag fick redogöra för avhandlingen samt innehållet i mitt huvudämne och mina biämnen för tre frågvisa professorer. Vi hade inga egentliga boktenter, vilket innebar att det lönade sig att delta i och göra noggranna anteckningar under föreläsningarna.  

I Österrike avlägger endast en liten del av årskullarna studentexamen. Antagning till en utbildning som leder till studentexamen kräver god skolframgång och höga betyg. Antagningen sker redan i tioårsåldern. Avlagd studentexamen ger automatiskt tillträde till önskat universitet och önskad fakultet. En betydande del av studenterna avbryter sina studier efter ett par år vid universitetet.  

Universitetsstudier i Wien och Hamburg är avgiftsfria för finländare. Jag finansierade studieåren med studiestöd och studielån och genom att arbeta som bland annat byggarbetare och badvakt under ferierna. Jag jobbade till och med som claqueur vid klassiska konserter i Wien. En claqueur applåderar mot betalning.   

Studier i Wien var ett naturligt val för mig eftersom jag hade vuxit upp i staden. Innan jag inledde studierna försäkrade jag mig om att en högre högskoleexamen från Österrike är gångbar i Finland. Jag ville studera utomlands men arbeta i Finland. En vecka efter min sista tentamen erbjöds jag en praktikantplats på Utrikesministeriet.    

Via mina praktikantperioder i Helsingfors och Bryssel kvalificerade jag mig för fast anställning. Sedan dess har jag haft olika expertuppdrag inom områdena politik, säkerhetspolitik och kommunikation i Helsingfors, Bryssel och Afghanistan.  

I Finland bemöttes jag huvudsakligen positivt av människor med akademisk utbildning, men många andra förhöll sig skeptiskt, nästan negativt till min utländska examen. Finlands medlemskap i EU har förändrat synen på utländska examina.

Efter tjugo år i arbetslivet är det få som ställer frågor om min studiebakgrund. I början av karriären hade jag stor nytta av min utländska examen eftersom mina uppdrag var av internationell karaktär. Studier utomlands ger kulturella färdigheter, nya perspektiv på livet och värdefulla språkkunskaper. Om en utländsk examen är gångbar i Finland och studieinnehållet motsvarar eller överträffar det finländska lönar det sig definitivt att studera utomlands.  

I dag präglas den finländska vardagen av internationalism och internationellt tänkande. I vissa arbeten är internationell erfarenhet ett måste och en utländsk examen en definitiv fördel."

Planerar du att studera utomlands?

  • Analysera dina önskemål och motiv tillsammans med till exempel din studiehandledare.
  • Kontrollera den tilltänkta examens gångbarhet i Finland. Förutsätter giltigheten separat godkännande eller komplettering?  
  • Kontrollera antagningskraven och ansökningsprocessen.   
  • Inträdesprov är sällsynta, men förbered dig på ett språkprov.
  • Reservera minst ett år för ansökningsprocessen.
  • Finländare kan få FPA-stöd för examensinriktade studier och utbytesstudier utomlands. Kontakta FPA.  
  • Finländare är befriade från terminsavgift i Norden och i bland annat Skottland och Tyskland kan EU-medborgare avlägga en grundexamen avgiftsfritt. I vissa länder uppgår årsavgiften till flera tusen euro.

MER INFORMATION:

CIMO/Maailmalle.net

Landsspecifik information om högskolestudier (på finska) Maatieto.net.

Reglerade yrken: Utbildningsstyrelsen

Godkännande av utländska examina: Utbildningsstyrelsen

Yrkesrättigheter inom hälsovården: Valvira

Studiestöd: FPA

Experter: ledande expert Hanna Isoranta och ledande expert Sari Turunen-Zwinger från Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, senior consultant Arja Martikainen, Barona, överinspektör Veera Minkin, Utbildningsstyrelsen och gruppchef, referendarieråd Maarit Mikkonen, Valvira.

publication_info.published_label: 24.4.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label