Ansvarsfulla företag har framgång - Yhteishyvä

Ansvarsfulla företag har framgång

Mari Pantsar

Mari Pantsar arbetar vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, där hon leder ett team vars uppgift är att utveckla Finlands ekologiska hållbarhet och konkurrenskraft.

S-gruppen är föregångare ifråga om ansvarsmedvetenhet. Gruppen vilar inte på sina lagrar, utan utvecklar fortlöpande sin ansvarsfulla verksamhet.

some.share_label
contributors.writer
Tiina Leppiniemi
contributors.photo
SOK

Tänk om din smarttelefon skulle ange vilken av varorna i en butikshylla som bäst motsvarar ansvarsaspekten eller om du skulle hyra in dig i en gemensam borrmaskin i stället för att köpa en egen?  

S-gruppen vill föregå med gott exempel även framöver och har därför siktet inställt på de kommande tjugo eller trettio åren. Planeringen omfattar fortlöpande kartläggning av nya hållbara produktions- och konsumtionsformer. 

För ändamålet har S-gruppen tillsatt en så kallad Advisory Group bestående av experter på ansvarsfrågor. Vi frågade två av gruppens medlemmar, nämligen Mari Pantsar och Markus Terho, hur framtidens ansvarsfulla handel ser ut och hur den ter sig för kunderna.

Vad innebär ansvar inom handeln?

Pantsar: "Affärerna är viktiga portvakter eftersom de inverkar på konsumenternas val och beteende. Miljövänlig verksamhet förutsätter konsumenternas deltagande.

Jag har jobbat med ekologiska och ekonomiska frågeställningar hela mitt yrkesverksamma liv och jag är övertygad om att miljöhänsyn och lönsamhet går hand i hand. I fram­tiden kommer framgång att förutsätta en god portion ansvarskänsla. Trenden är global."

Terho: "Handeln bär ett stort ansvar eftersom den i stor utsträckning styr kundernas prioriteringar, konsumtionsvanor och vardagsbeteende.

Jag kan inte föreställa mig framgångsrik verksamhet utan ansvar och värderingar. Företagens verksamhet bör vara lönsam, men de bör samtidigt beakta sitt ansvar och sin roll gentemot det omgivande samhället. Affärsverksamheten och värdebilden bör harmonisera med varandra."

Vilka utmaningar  står handeln inför?

Pantsar: "Framöver kommer allt som kan digitaliseras att digitaliseras. Konsumenternas beteende förändras fortlöpande. För att kunna skapa nya lösningar måste vi förstå konsumenternas behov och önskemål samt de bakomliggande faktorerna och orsakerna. 

I dag dikteras utvecklingen i stor utsträckning av myndigheterna och den offentliga sektorn, men i takt med att framförallt de sociala medierna utvecklas kommer konsumenterna allt mer att prioritera sina egna krav framom lagstiftningen. Klimatförändringen och de sinande naturresurserna inverkar redan nu på varupriserna. Det gäller att fatta modiga beslut och våga experimentera inom bland annat energiproduktionen."

Terho: "Transparensen ökar, vilket innebär att förståelsen av sammanhangen inte längre är förunnad enbart experterna. Verksamheten bör utformas så att företaget inte påverkas negativt av transparensen. Ansvar och ansvarskänsla är begrepp som får ett allt fastare grepp om finländarna och därför bör bland annat S-gruppen forma sin verksamhet så att den rimmar med konsumenternas förväntningar. 

Konsumenterna kommer att kräva att produkterna är etiska och att verksamheten, inklusive livsmedels­kedjan från åkern till matbordet, är utsläppsfri."

Hur ser S-gruppen  ut år 2035?

Pantsar: "År 2035 kommer S-gruppen att vara självförsörjande ifråga om energi. Både de närproducerade varorna, som ökar i popularitet, och de varor som tillverkas längre bort kommer att vara hållbart producerade. Produktionsmetoderna kommer att möjliggöra effektivt utnyttjande av råvarorna.  

Affärerna kommer, utöver varor, att sälja bland annat delningstjänster. I framtiden behöver man förmodligen inte köpa en egen borrmaskin när man står i beråd att hänga upp  en tavla, utan man kan till exempel hyra in sig i en gemensam maskin. Andelen tjänster ökar fortlöpande och ekonomin blir alltmer cirkulär." 

Terho: "Handeln kommer att differentieras och hushållens inköp av bas- och dagligvaror att automatiseras: I framtiden kommer konsumenterna att elektroniskt kunna beställa allt från sockor till mjölk och frysta blåbär för periodiserad leverans till hemdörren. 

Inom vissa segment kommer den personliga betjäningen att öka. Man kommer till exempel att kunna beställa ett nytt vardagsrum eller kök i järnaffären och få det levererat som ett nyckelfärdigt paket."

"Konsumenten kan själv bestämma hur ofta mjölk, bröd eller grönsaker levereras  till hemdörren."

Hur kan S-gruppen öka  sin ansvarsmedvetenhet ytterligare? 

Pantsar: "S-gruppen bör underlätta konsumenternas val av hållbara lösningar till exempel genom att betona och ställa fram miljövänliga varor. S-gruppens ägarstruktur ger utmärkta möjligheter till ansvarsfull verksamhet. Finland gagnas av att så många som möjligt inser och förstår konsumtionsansvarets betydelse."

Terho: "S-gruppen är ett uppskattat varumärke som på något sätt berör de flesta av oss. Av den anledningen kan gruppen genom sin egen ansvarsfulla verksamhet visa att hållbara förändringar är möjliga nu och i framtiden.

Advisory Group strävar efter att utveckla S-gruppens verksamhet och därigenom förmå konsumenterna att göra goda och hållbara val."

"Finland gagnas av att så många som möjligt inser och förstår konsumtionsansvarets betydelse."

Advisory Group i ett nötskal

Syftet med expertgruppen Advisory Group, som bildades i början av året, är att främja och utveckla S-gruppens verksamhet och ansvar. Expertgruppen undersöker och kartlägger kundernas och samhällets behov och hjälper S-gruppen att leva upp till dessa.  

I expertgruppen ingår Mari Pantsar, Markus Terho, Mikael Fogelholm som är professor i näringslära vid Helsingfors universitet, Minna Halme som är professor i ledarskap vid Aalto-universitetets handelshögskola, UPM:s intressentdirektör Pirkko Harrela, framtids­forskare Aleksi Neuvonen från tankesmedjan Demos Helsinki, europa­parlamentariker Sirpa Pietikäinen, WWF:s generalsekreterare Liisa Rohweder och skribent och expert på mänskliga rättigheter Susan Villa.

publication_info.published_label: 23.9.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label