Dela arvet i  samförstånd - Yhteishyvä

Dela arvet i  samförstånd

Hoida perunkirjoitus sovussa

Ett väl upprättat testamente förebygger arvsrelaterade dispyter. Arvsfrågor väcker ofta starka känslor.

some.share_label
contributors.writer
Tiina-Mari Haka
contributors.photo
SOK

Vicehäradshövding Anne Lindell från HOK-Elantos bouppteckningstjänst svarar på frågor om arvsdelning.

Vem är primär arvtagare?

Den arvsordning som föreskrivs i lagen följs om inte annat anges i arvlåtarens testamente. Bröstarvingarna, det vill säga arvlåtarens barn, är primära arvtagare. Om arvlåtarens barn är döda blir deras barn primära arvtagare. Om arvlåtaren har barn ärver änkan/änklingen ingenting, om inte annat anges i testamentet. Enligt giftorätten tillfaller hälften av parets sammanlagda egendom änkan/änklingen. Detta gäller dock inte om paret hade ett äktenskapsförord som utesluter giftorätten. Avvittringen av den egendom som omfattas av giftorätten skall göras före bouppteckningen.

Hur går det om arvlåtaren saknar bröstarvingar?

Om det inte finns bröstarvingar eller barn till bröstarvingar går den primära arvsrätten till änkan/änklingen. I avsaknad av änka/änkling går arvsrätten till arvlåtarens föräldrar. Om dessa inte är i livet går arvsrätten till arvlåtarens syskon. Sambor betraktas inte som arvtagare, om inte annat anges i testamentet.

Om arvlåtaren inte har bröstarvingar eller andra arvingar enligt arvsordningen, och han eller hon inte har upprättat något testamente, tillfaller egendomen staten. Av den orsaken upprättar många ensambarn (barn utan syskon) testamente redan som unga.

Vem ansvarar för bouppteckningen?

Dödsboets delägare har gemensamt ansvarar för bouppteckningen. Bouppteckningen förrättas av två gode män, som inte behöver ha någon särskild kompetens för uppgiften. Det lönar sig i allmänhet att låta en expert sköta bouppteckningen, eftersom misstag kan leda till bland annat högre arvsskatt.

När skall bouppteckningen förrättas?

Bouppteckningen skall förrättas inom tre månader räknat från arvlåtarens frånfälle. Vid behov, till exempel om arvtagaren/arvtagarna befinner sig utomlands, kan man ansöka om anstånd hos skatteverket. Ansökan skall lämnas in inom tre månader räknat från dödsfallet. Om anstånd saknas och bouppteckningen inte förrättas inom utsatt tid kan arvtagarna påföras förhöjd arvsskatt. 

Vilka dokument behövs för bouppteckningen?

Bouppteckningen kan förrättas när dödsboets skulder och tillgångar har kartlagts. Till bouppteckningsinstrumentet skall bifogas en släktutredning med uppgifter om arvlåtarens make/maka och arvingar, eventuellt testamente och eventuellt äktenskapsförord. Om arvlåtarens make/maka har avlidit tidigare skall bouppteckningsinstrumentet, avvittringshandlingen och arvsskiftesinstrumentet efter honom eller henne också bifogas.

Eftersom sammanställandet av de dokument som krävs alltid tar viss tid i anspråk kan bouppteckningen i allmänhet inte förrättas genast efter arvlåtarens frånfälle.

Vad kan föreskrivas i ett testamente?

Arvlåtaren kan testamentera sin egendom till önskad mottagare. Bröst-arvingarna har ändå alltid rätt till sin laglott, som uppgår till hälften av arvslotten. Yrkan skall lämnas in inom sex månader räknat från kungörandet av testamentet. Om arvlåtaren har testamenterat hela sin egendom till barnbarnen avsäger sig bröstarvingarna ofta sin laglott för att undvika dubbel arvsskatt. 

Ärver man skulder?

Arvlåtarens skulder förs inte över på arvtagarna. Eventuella skulder dras av från dödsboets tillgångar innan egendomen fördelas bland arvtagarna. Skulder som inte täcks av dödsboets tillgångar blir kreditförluster för kreditorerna. En felaktigt gjord bouppteckning kan leda till skuldansvar för arvtagarna – om arvlåtaren har skulder bör man låta en expert förrätta bouppteckningen.

Boupptäckningen skall förrättas inom tre månader räknat från dödsfallet.

Sorgen är alltid tung

En närståendes död väcker starka känslor som kan inverka på arvsfrågorna.

"Sorgen kan vara mycket tung fastän man har varit förberedd på dödsfallet", säger psykolog Tuija Korhonen från traumaterapicentret i Uleåborg.

"Om arvtagarna har ett gott förhållande till varandra och arvet inte omfattar överraskningar eller oklar-heter brukar bouppteckningen förlöpa relativt smidigt", säger Tuija Korhonen.

Om familjeförhållandena haltar eller om det har förekommit meningsskiljaktigheter före dödsfallet kan sorgen riva upp gamla sår. Detta kan leda till bittra tvister om mer eller mindre värdelösa föremål. 

"Tvister kan uppstå om någon av arvtagarna har fått mer ekonomiskt stöd än de andra under arvlåtarens livstid", säger vicehäradshövding Anne Lindell från HOK-Elantos bouppteckningstjänst.

Genom att dokumentera sina gåvor och sitt ekonomiska stöd till sina blivande arvtagare kan man förebygga tvister och slå ett slag för enigheten.

Både Korhonen och Lindell rekommenderar att man anlitar en utomstående bouppteckningsexpert. Närvaron av en utomstående person har i allmänt lugnande inverkan på arvtagarna. 

Man får alltid visa sina känslor.

"Man behöver inte kräva för mycket av sig själv. En närståendes död väcker starka känslor hos alla människor", avrundar Tuija Korhonen.

Sambor betraktas inte som arvtagare, om inte annat anges i testamentet.

Exempel på arvsdelning

Mikael har tre bröstarvingar, nämligen barnen Lena, Johan och Peter. I dödsboet finns Mikaels lägenhet (värde 150 000 euro), lösöre, en sommarstuga (värde 90 000 euro) och aktier (värde 45 000 euro). Dödsboet är skuldfritt. Mikaels hustru Martina äger aktier värda 45 000 euro. Hennes bankmedel uppgår till 60 000 euro.

Mikael har upprättat ett testamente som ger Martina livslång besittningsrätt till lägenheten. Martina skulle ha rätt att bo kvar i lägenheten också utan besittningsrätten i testamentet. Eftersom det inte finns något äktenskapsförord har Martina giftorätt till hälften av makarnas sammanlagda egendom. Martina får besittningsrätt till hemmets lösöre.

Mikael har testamenterat sommarstugan till sina bröstarvingar. Några värdefulla konstföremål (värde 2 500 €) har Mikael testamenterat till Peter som är intresserad av konst. Under Mikaels livstid fick Lena 2 000 och Johan 4 000 euro mer i stöd av sin far än Peter. Beloppen betraktas som förskott på arv i bouppteckningen.

Makan ärver enligt följande:

  • Makarnas sammanlagda egendom är värd 390 000 € (bostad, sommarstuga, aktier, bankmedel) + 2 500 € (konst) + 6 000 € (gåvor till barnen) = 398 500 € varav Martinas giftorätt uppgår till hälften, det vill säga 199 250 €.
  • Martinas utjämning är 94 250 €.
  • Hon får hälften av bostaden = 75 000 €, men avsäger sig resten av utjämningen till förmån för barnen.

Barnen ärver enligt följande:

Peter: 1/6 bostad, 1/3 sommarstuga, aktier 17 000 €, tavla 2 500 €

Johan: 1/6 bostad, 1/3 sommarstuga, aktier 13 000 €, gåva 4 000 €

Lena: 1/6 bostad, 1/3 sommarstuga, aktier 15 000 €, gåva 2 000 €

  • Johan och Lena betalar 4 085 € i arvsskatt (p.g.a. Martinas ålder (75 år) får de avdrag för hennes besittningsrätt).
  • Peter betalar därtill 4 410 € i arvsskatt för konstföremålen.
publication_info.published_label: 21.3.2014
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label