Hur bemöter man övervikt hos barn? - Yhteishyvä

Hur bemöter man övervikt hos barn?

Miten puuttua lapsen ylipainoon?

Barn får inte tvingas att banta, säger Susanna Anglé som är doktor i psykologi. Man bör i ord och handling visa att också runda barn är fina och värdefulla. Eftersom övervikt ökar risken för olika sjukdomar bör föräldrarna och andra vuxna i barnets omgivning slå ett slag för sunda kost- och levnadsvanor utan att göra något nummer av saken.

some.share_label
contributors.writer
Nina Sarell
contributors.photo
SOK

Ett av barnen på gården blir alltid efter – när de andra barnen ivrigt och vigt kliver på klätterställningen "hittar" det långsamma barnet något intressant på marken. Låter det bekant?

Övervikt hos barn är ett allt vanligare fenomen. Cirka 26 procent av pojkarna och omkring 21 procent av flickorna lider av fetma eller övervikt, vilket innebär att nästan var fjärde finländsk barnfamilj måste ställa sig följande frågor: Varför lider barnet av övervikt? Bör vi vidta åtgärder eller kan vi hoppas på att längdtillväxten korrigerar läget? Vad kan man göra åt övervikt? Förr eller senare lägger barnet märke till att det avviker från sina kompisar – vad kan och bör man säga till ett barn som lider av sin övervikt? Vad kan man göra om barnet utsätts för mobbning på grund av sin övervikt?

Övervikt hos ett barn angår hela familjen.

Barn bantar inte

Fetma eller uttalad övervikt kan ge barn mental stress. Susanna Anglé, som är psykoterapeut och doktor i psykologi, uppmanar föräldrar till runda barn att stärka och stöda barnets självförtroende.

"Visa i ord och handling att barnet är fint och värdefullt trots övervikten", säger hon.

Ansvarsmedvetna och kärleksfulla föräldrar reagerar negativt när TV-program och reklamer gör gällande att endast slanka människor är lyckliga, friska och accepterade. Om ett barn mobbas på grund av sin övervikt får man inte vifta bort problemet och tro att allt blir bra när övervikten försvinner – mobbning bör alltid stävjas och motarbetas!

I sitt arbete som terapeut har Susanna Anglé träffat många som vet vad det innebär att vara "annorlunda".

"Orsaken till och konsekvenserna av ätstörningar är en komplicerad historia, men i botten finns ofta en känsla av otillräcklighet. Bland annat därför bantar barn inte. Man får aldrig tvinga ett barn att banta – om man försöker lösa viktproblemet med hjälp av en superdiet upplever barnet att det är annorlunda och avvikande", säger hon.

I vissa fall måste man ta itu med barns övervikt. Specialläkare Marja-Terttu Saha, som är docent i barnendokrinologi på Tammerfors universitetssjukhus, påpekar att fetma och övervikt inte enbart är ett kosmetologiskt problem.

"Fetma och övervikt ökar risken för olika sjukdomar. Man kan inte förvänta sig ett friskt vuxenliv om man redan som barn lider av fetma eller uttalad övervikt. Fetma hos barn och ungdomar påverkar sockermetabolismen, vilket kan leda till typ 2-diabetes redan i unga år. Fetman eller övervikten följer ofta med upp i vuxenåldern, vilket ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, fettlever och sjukdomar i rörelseapparaten", säger hon.

En brant stigande viktkurva visar att levnadsvanorna omfattar element som kan äventyra barnets hälsa. Om barnet får i sig mer energi än det behöver bör föräldrarna kartlägga orsaken och sträva efter att vända trenden.

Barnets vikt är alltid på de vuxnas ansvar.

Experthjälp

Rundhet förekommer hos alla barn och därför kan det vara svårt att avgöra vad som är avvikande. När bör man reflektera över barnets vikt?

Marja-Terttu Saha rekommenderar att man låter en expert avgöra om vikten är normal eller inte.

"Barnets viktkurva bör avläsas och tolkas av en expert, men föräldrarna bör naturligtvis visa intresse för rådgivningens och skolhälsovårdens kurvor. Jag visar och förklarar alltid viktkurvan för barnens föräldrar. En normal viktkurva är vågrät – om förhållandet mellan vikt och längd (längdvikten) förändras i negativ riktning har barnet lagt på hullet", säger hon.

Om man måste ingripa rekommenderar Susanna Anglé att man gör det så att barnet inte får en negativ bild av sig själv och sin kropp. Hon betonar att övervikt hos ett barn angår hela familjen.

"Barnets vikt påverkas av olika faktorer så som motion, datortid, sömnrytm, mellanmål och småätande. Man kan förändra mycket i vardagen utan att göra något nummer av saken. Varför inte minska datortiden och göra något trevligt tillsammans?", säger hon.

Man bör undvika att diskutera vikt med ett barn – det gäller också barnets mor- och farföräldrar.

"Vikten och barnets storlek är fel utgångspunkt. Man bör fokusera på välbefinnandet, hälsan och inställningen till mat", säger Susanna Anglé.

"Visa i ord och handling att barnet är fint och värdefullt trots övervikten."

De vuxna bestämmer

Barnets vikt är alltid på de vuxnas ansvar. Man varken kan eller får tvinga ett barn att banta, men man kan reglera dess intag och förbrukning av energi.

"Det är ofta lättare sagt än gjort, men genom att kartlägga kosten och kostvanorna kan man i allmänhet upptäcka och åtgärda missförhållanden", säger Marja-Terttu Saha.

Om ett barn oväntat går upp i vikt gäller det att fundera på vad som har förändrats. Har måltidsrytmen förändrats, har antalet mellanmål ökat, har barnet bytt dagis...? Oroliga föräldrar kan vända sig till en hälsovårdare eller näringsterapeut. Knuten kan i regel lösas utan radikala åtgärder – det räcker ofta med att följa en förnuftig måltidsrytm, att äta hälsosamt, att skära ner antalet mellanmål, att begränsa småätandet och att öka mängden motion.

Kan man inte bara invänta barnets längdtillväxt? Svaret är att längdtillväxten inte alltid löser viktproblemet.

"Om vikten ökar mycket i förhållande till längden och man inte tar itu med saken korrigeras missförhållandet sällan av pubertetens längdtillväxt. Längdtillväxten har däremot gynnsam effekt på övervikten om man kartlägger och åtgärdar de bakomliggande orsakerna i tid", säger Marja-Terttu Saha.

Barns övervikt är en känslig fråga som ofta undviks av hälsovårdspersonal. Marja-Terttu Saha anser att man kan och bör diskutera eventuella viktproblem öppet och utan omsvep.

"Min uppfattning är att man bör diskutera problemen med barnets föräldrar. Det handlar inte om att anklaga någon utan om att finna en lämplig lösning. Likgiltighet och förtigande kan leda till allvarliga störningar i barnets utveckling och självbild. Barnens välbefinnande är en viktig fråga för oss alla", avrundar Marja-Terttu Saha.

"Barnens välbefinnande är en viktig fråga för oss alla."

Hörnstenar för viktväktare

  • Regelbunden livsrytm
  • 4–5 mål om dagen (2–3 varma mål och ett par mellanmål)
  • Grönt vid alla måltider
  • Inget småätande
  • Undvikande av dolt socker och fett
  • Aktivitet och rörelse minst 1–2 h/dag
  • 9–13 timmars sömn per dygn beroende på ålder och behov
  • Bedöm barnets vikt med ISO-BMI-kalkylatorn på adressen www.terveyskirjasto.fi
  • Kontrollera barnets status enligt de nya finländska tillväxtkurvorna på adressen www.kasvukayrat.fi
publication_info.published_label: 26.10.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label