Nyföretagarens ABC - Yhteishyvä

Nyföretagarens ABC

Aloittelevan yrittäjän aakkoset

Framgång i företagsvärlden förutsätter en bra affärsidé. Idén kan vara ny och unik eller bygga på förbättring av befintlig verksamhet.

some.share_label
contributors.writer
Marita Kokko
contributors.expert
lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät
contributors.photo
SOK

Företagande är ett alternativ för den suktar efter självständigt arbete. Framgångsrik verksamhet förutsätter i allmänhet en fräsch och gärna unik affärsidé.   

"Gör något som ingen annan har gjort eller vidareutveckla och förädla en existerande affärsidé, säger föreningen Företagarna i Finlands juridiska ombud Atte Rytkönen.

Enligt Statistikcentralen har cirka 40 procent av de finländska företagarna slagit in på företagarbanan för att kunna arbeta självständigt. En stor del av dessa har byggt upp verksamheten kring en klart definierad affärsidé. Ungefär 20 procent av företagarna har blivit företagare i brist på avlönat arbete och 40 procent av dem som sysselsätter sig själva har blivit företagare av en slump eller till följd av en oväntad situation eller händelse.

Atte Rytkönen uppmanar den som planerar att bli företagare att fundera på till vilken kundgrupp verksamheten riktar sig, om affärsidén är hållbar och om kundunderlaget är tillräckligt stort.

Vad, till vem och hur?

När man har bestämt sig för att bli företagare lönar det sig att utarbeta en affärsplan. Planen kan vara enkel och riktgivande, men den kan också vara detaljerad.  

"Det viktigaste är att affärsplanen ger svar på frågorna vad, till vem och hur", säger Atte Rytkönen.

Affärsplanen bör innehålla en så kallad SWOT-fyrfältsanalys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hotbilder. En välgjord SWOT-analys ger värdefull information om företagets verksamhetsmöjligheter.

Affärsplanen är ett viktigt instrument när man ansöker om finansiering.

"Innan man skrider till verket och grundar ett företag lönar det sig att undersöka vad företagsverksamhet innebär. Verksamhetens centrala element är naturligtvis affärsidén, men ju mer man vet om företagsverksamhet i allmänhet desto större chanser har man att lyckas. Väl börjat är som bekant hälften vunnet", säger Atte Rytkönen.

Kläck en ny affärsidé eller vidareutveckla en existerande idé!

"Firma" eller aktiebolag?

Valet av företagsform dikteras av bland annat antalet grundare. Om man är ensam kan man grunda en så kallad firma (enskild näringsidkare) eller ett aktiebolag. Om antalet grundare är fler väljer man i allmänhet bolagsformen aktiebolag. Andra bolagsformer som kan komma ifråga är öppet bolag, kommanditbolag och andelslag. 

"Företagsformen avgörs från fall till fall. Den största skillnaden mellan de olika bolagsformerna är ägarnas juridiska ansvar", säger Atte Rytkönen.

I en firma ansvarar ägaren personligen för företagets åtaganden, medan ägarna i ett aktiebolag endast ansvarar med de i företaget placerade medlen.

"Ägarna i ett aktiebolag är skyddade mot personliga förluster om de inte har gått i borgen för företagets lån eller andra ekonomiska åtaganden", säger Atte Rytkönen. 

Alla som äger så kallad rättshandlingsförmåga kan grunda en firma. Bolagsformen firma är ett förmånligare alternativ än bolagsformen aktiebolag – grundandet av en firma kostar endast 110 euro (Patent- och registerstyrelsens registreringsavgift) medan grundandet av ett aktiebolag förutsätter ett aktiekapital om minst 2 500 euro. 

"Det finns inget entydigt svar på vilken företagsform som är den bästa. De olika bolagsformernas lämplighet beror på bland annat branschen och verksamhetens omfattning. Dessutom kan man vid behov byta bolagsform när företaget växer och utvecklas", säger Atte Rytkönen.

Bolagsformen andelslag, som inte kräver något aktiekapital, lockar människor som är verksamma inom kreativa branscher eftersom den erbjuder både sammanhållning och gemenskap. De som ingår i ett andelslag sysselsätter sig själva.

Startpenning

För att kunna verka skall företaget vara registrerat hos Patent- och registerstyrelsen (PRH). Registreringen görs med PRH:s blankett eller via den elektroniska tjänsten Perustayritys.fi. Eventuell ansökan om startpenning skall lämnas in innan företaget registreras.

"Ansökan om startpenning, som görs före registreringen, skall bifogas en etableringsplan. Startpenning beviljas inte registrerade företag", påpekar Atte Rytkönen.

Företaget registreras med Patent- och registerstyrelsens blankett eller via den elektroniska tjänsten Perustayritys.fi. Anmälan till skatteförvaltningen görs i anslutning till registreringen hos Patent- och registerstyrelsen.

Uppgifterna till skatteförvaltningen

Beskattningen är en central del av all företagsverksamhet. Anmälan till skatteförvaltningen görs i anslutning till registreringen hos PRH. I samband med att företaget registreras förmedlas de behövliga uppgifterna till skatteförvaltningens register och databaser. 

Momsen, eventuella arbetsgivarprestationer och andra så kallade skatter på eget initiativ betalas in på ett skattekonto. Skatteförvaltningen tillhandahåller företagaren ett kontonummer och ett referensnummer för dessa betalningar. 

"Företagets bokföring kan ordnas på olika sätt. I dag hittar man relativt lättanvända bokföringsprogram på nätet, men om avsikten är att bedriva företagsverksamheten som heltidssyssla lönar det sig i allmänhet att anlita en utomstående bokförare. Om företaget har en kompetent bokförare kan företagaren koncentrera sina egna krafter på kärnverksamheten med vetskap om att bokföringen är skick", säger Atte Rytkönen.

Företagens räkenskapsperiod, som i regel är 12 månader, brukar följa kalenderåret, men det finns undantag.

Försäkringar och socialskydd 

Den så kallade FÖPL-försäkringen, vars storlek bestäms av inkomsten, utgör grunden för företagarens pensions- och socialskydd. Den pensionsgrundande försäkringen ger ekonomisk trygghet vid bland annat sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet. Företagaren ansvarar själv för dimensioneringen av försäkringen och försäkringspremien. FÖPL-försäkringarna administreras av pensionsförsäkringsbolagen.  

Utöver den lagstadgade FÖPL-försäkringen kan företagaren behöva bransch- och verksamhetsrelaterade försäkringar. En personskyddsförsäkring ger ekonomiskt skydd vid personskador och genom att teckna skade- och ansvarsförsäkringar garderar man sig mot materiella och ansvarsrelaterade förluster.

Ensamföretagare kan ingå ett frivilligt avtal om företagshälsovård, men om företaget har anställd personal är företagshälsovården obligatorisk.

Egen personal eller underleverantörer? 

När arbetsmängden ökar behöver företaget mer resurser. Man kan samarbeta med andra företag, anlita underleverantörer, köpa tjänster, hyra arbetskraft eller anställa egen personal. När lönar det sig att anställa egen personal?

"Innan man fattar beslut om att anställa egen personal bör man kartlägga vad de olika alternativen kostar. Kostnaderna för egen personal utgörs av bland annat löner och så kallade lönebikostnader som omfattar arbetsgivaravgifter, pensionsförsäkringspremier, andra försäkringspremier och företagshälsovård. Frågan är hur mycket en anställd kostar företaget och vad han eller hon tillför verksamheten", avrundar Atte Rytkönen.

Framgångsrik verksamhet förutsätter

 • engagemang
 • en bra affärsidé
 • yrkesskicklighet
 • arbetserfarenhet
 • startkapital
 • vilja att arbeta självständigt
 • vilja att ta ansvar och risker
 • målinriktat arbete
 • förmåga att bilda nätverk
 • familjens stöd

De små företagens land

Hela 98,9 procent de finländska företagen har färre än 50 anställda. Antalet små företag är 280 110, varav 264 435 (93,4 procent) är så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda.

Statistiken visar att de flesta nya företagen grundas inom handelssektorn. Antalet företag ökar också inom övriga tjänstesektorer och inom byggbranschen. Den vanligaste bolagsformen är aktiebolag.

Uppgifterna är från år 2013.

Företagarinfo

Den som är intresserad av eller står i beråd att grunda ett företag hittar värdefull information på nätet. Sidorna nedan innehåller allmän information för företagare och olika mallar.

 • Perustayritys.fi, som upprätthålls av flera företag, innehåller nyttig information för blivande företagare. Den som vill kan grunda ett företag via sidan.
 • Foretagsfinland.fi, som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet, innehåller information, tjänster och verktyg avsedda för företagare och blivande företagare.
 • Yrittajat.fi, som upprätthålls av Företagarna i Finland r.f., innehåller omfattande information för företagare.

Vad är S-Business?

S-Business-kortet, som gör S-gruppens tjänster tillgängliga även för företagskunder, gäller på över 1 600 verksamhetsställen runt om i Finland. Kortet ger rabatter och sparar mycket tid eftersom alla kvittouppgifter månatligen skickas till företaget med kortfakturan. Företaget behöver således inte hantera stora mängder separata inköpskvitton.

För vem lämpar sig kortet?

S-Business-kortet är till stor nytta för de företag som vill bli av med den månatliga kvittocirkusen. Kortet lämpar sig utmärkt för bland annat bilburna företagskunder eftersom det gäller på S-gruppens över 400 ABC- och Deli-verksamhetsställen.

Vilken nytta har små företag av kortet?

Kortet berättigar till olika rabatter: ABC-trafikbutikerna ger 2,5–4 cents rabatt per liter drivmedel och 10–25 procents rabatt på biltvätt. Rabatten på bruks-, daglig- och restaurangvaror är 2 procent.  

S-Business-kunderna får 5 euros rabatt på dagens rumspris på hotellen inom kedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu. Företagens bokföring underlättas av att kvittouppgifterna anges på kortfakturan.

publication_info.published_label: 23.2.2015
publication_info.modified_label: 11.12.2018
some.share_label